VHS

De Vereniging

De Algemene Branchevereniging (VHS) is een brancheorganisatie van fabrikanten en leveranciers van hang- en sluitwerk en producten voor toepassing in de gebouwde omgeving op het gebied van beveiliging, toegankelijkheid en veiligheid, die hun weg zowel in Nederland als ver daarbuiten weten te vinden.

De afnemers van de leden bevinden zich met name in de bouwsector, bouwgroothandel en bouwmarkten. In nagenoeg ieder gebouw en iedere woning vindt u wel producten die door een van onze leden zijn gemaakt en of geleverd. Dit kan variëren van sloten en scharnieren tot volledig elektronische toegangscontrole systemen.

Doelstelling

De primaire taak van de VHS is de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de leden op alle voor de branche relevante onderwerpen in Nederland en Europa. De VHS is het aanspreekpunt voor alle zaken die direct of indirecte te maken hebben met hang- en sluitwerk en aanverwante onderwerpen en vertegenwoordigt hierbij het overgrote deel van de in markt actieve bedrijven.

De VHS probeert het gedrag van relevante stakeholders in de markt, zoals bijvoorbeeld (semi-)overheidsinstellingen, normalisatie instituten en certificatie- en inspectie instellingen, te beïnvloeden. De VHS probeert hierbij altijd een actieve bijdrage te leveren door te participeren in commissies, overleggen of werkgroepen.

Van groot belang voor de leden is het in een vroeg stadium beschikken over informatie die relevant is voor de sector en de bedrijven of effect heeft op (bestaande) regelgeving en eisen van de door de sector geproduceerde en geleverde producten. Met als doel om hierop tijdig te kunnen anticiperen.”

spuitgiet klein tbv website

Activiteiten

De activiteiten van de VHS zijn voornamelijk gericht op collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal, die een toegevoegde waarde leveren voor de individuele leden. Het onderhouden van contacten met overheden en belangenorganisaties speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is de VHS actief betrokken bij de ontwikkeling van nationale en internationale regelgeving en normalisatie.

Uitgangspunten hierbij zijn enerzijds het behartigen van de belangen van de Nederlandse industrie en anderzijds het zijn van kennis en informatiecentrum voor met name de leden.

Hoog in het vaandel binnen de VHS staat het leveren van kwaliteitsproducten. Door voortdurende innovatie en verbetering van de productieprocessen kunnen de leden een groot pakket aan gecertificeerd hang- en sluitwerk aanbieden. Niet voor niets is de VHS een van de grondleggers geweest van de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), het kennisinstituut in Nederland op het gebied van het testen en certificeren van hang- en sluitwerkproducten.

SONY DSC

Nationaal

De activiteiten van de VHS zijn voornamelijk gerelateerd aan “veiligheid” in de breedste zin van het woord. Gedacht hierbij kan worden aan brandveiligheid, vluchtveiligheid en inbraakveiligheid, maar ook kinderveiligheid van deur- en raamsluitingen is een onderwerp waar de VHS actief bij betrokken is.

Op nationaal niveau is de VHS actief betrokken bij de onderstaande organisaties

  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), o.a. beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen;
  • Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), op het gebied van brand- en inbraakveiligheid en kinderveiligheid;
  • Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), o.a. testen en certificeren van hang- en sluitwerk alsmede continue kwaliteitsborging hiervan;
  • Het Beveiligingscentrum, advies en voorlichtingscentrum op het gebied van inbraakwerendheid en beveiliging van gebouwen

Internationaal

Internationaal is de VHS aangesloten bij de overkoepelende Europese brancheorganisatie voor fabrikanten van hang- en sluitwerk ARGE. ARGE behartigt de specifieke belangen voor de hang- en sluitwerkindustrie in Europa.

Daarnaast fungeert ARGE als platform voor kennisuitwisseling tussen de diverse landen.

Ook participeert de VHS in een aantal Europese normalisatiecommissie binnen CEN, op het gebied van hang- en sluitwerk. Om zodoende het belang van de Nederlandse industrie bij de ontwikkeling van normen optimaal mee te kunnen nemen.

Leveringsvoorwaarden

Gezamenlijk met de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG) zijn algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. De meeste leden hanteren deze voorwaarden en zullen hier dan ook naar verwijzen.

De volledige leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden: VHS algemene leveringsvoorwaarden 2020

Privacy – Privacyverklaring Algemene Branchevereniging VHS KORT

De Algemene Branchevereniging VHS (VHS) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. VHS verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring (download privacyverklaring).
VHS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.
Als VHS bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt VHS van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.
VHS draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.
VHS heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door de directeur, Arjen Koole, en te bereiken via het e-mailadres arjen.koole@federatieveilignederland.nl

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.